این پروژه در زمینه مطالعات خوردگی و متریال به شرح زیر انجام شده است.

1- تولید مدرک مطالعات خوردگی و پایش آن (Corrosion Study Report و Monitoring)

2- تهیه مدرک انتخاب متریال (Material Selection Report)

3- تهیه مدارک فنی پروب و کوپن های خوردگی و تجهیزات جانبی