هیدروژن اتمی به وسیله فرآیند کاتدی ناشی از خوردگی تولید می شود که می تواند باعث دو نوع خرابی یا شکست شود که شامل تاول هیدروژنی (Hydrogen Blistering) و ترک ناشی از هیدروژن (Hydrogen Induced Cracking) می باشد.

پراب هیدروژنی میزان حساسیت فولادهای ساده کربنی را به دو مکانیزم تخریب فوق الذکر نشان داده و این کار را با اندازه گیری نفوذ اتم هیدروژن به داخل فلز انجام می دهد. با قرار دادن کوپن خوردگی در کنار پراب هیدروژنی می توان رابطه میزان نفوذ هیدروژن و نرخ خوردگی را مشخص نمود. به طور کلی دو نوع پروب هیدروژنی برای مانیتورینگ اتم هیدروژن وجود دارد که شامل پروب هیدروژنی فرورونده (Intrusive Hydrogen Probe) و پراب هیدروژنی سطحی (Patch/non-intrusive Hydrogen Probe) می باشد. زمان پاسخگویی نوع فرورونده سریع تر می باشد.