سرویس ولو به گونه ای طراحی شده است که از یک طرف به اتصال دسترسی دو اینچ و طرف دیگر به رتریور متصل شده و اجازه عبور سیال تحت فشار را اتصال دسترسی به داخل رتریور می دهد و در همین زمان پلاگ های solid و hollow تعویض می گردند. روی بدنه سرویس ولو یک عدد bleed valve و by pass تعبیه شده است که برای ایمنی، تمیزکاری داخل ولو، خارج کردن سیال باقیمانده و همسان سازی فشار در دو طرف سرویس ولو به کار می رود.

متعلقات جانبی سرویس ولو به شرح زیر می باشد: