جهت مانت کردن انواع کوپن خوردگی در داخل لوله و اتصال آن به Solid plug نیاز به نگهدارنده کوپن یا کوپن هولدر می باشد. انواع هولدر بر اساس شکل کوپن در چهار نوع قابل ارائه می باشد.

  • نگهدارنده کوپن نردبانی
  • نگهدارنده کوپن دیسکی
  • نگهدارنده کوپن نواری
  • نگهدارنده کوپن دیسگی چندگانه

تذکر: جهت سفارش گذاری به کاتالوگ مراجعه شود.