در صورت درخواست مشتریان، دوره آموزشی خوردگی در محل این شرکت یا محل مورد درخواست کارفرما برگزار خواهد شد. این دوره ها عبارتند از:

1- دوره عمومی خوردگی و مبانی آن (شامل الکتروشیمی خوردگی، انواع خوردگی و روش های مقابله)

2- مبانی و روش های مانیتورینگ خوردگی داخلی و نحوه انتخاب آن ها

3- دوره تخصصی انتخاب متریال برای صنایع بالادستی نفت و گاز