تزریق مواد شیمیایی یکی از روش های مهم نگهداری و کمینه کردن خوردگی در خطوط لوله، مخازن تحت فشار و غیره می باشد. همچنین سایر مواد شیمیایی قابلیت کاربرد وسیعی در فرآیندهای نفتی، شیمیایی و تصفیه آب را دارند. مواد شیمیایی شامل گستره وسیعی از میکروب کش ها، تعلیق شکن ها، بازدارنده های خوردگی، اکسیژن زدا، گلایکول، آنتی واکس متانول و غیره می باشند.

سیستم مورد استفاده در این شرکت، سامانه تزریق مواد شیمیایی با استفاده از اتصالات دسترسی دو اینچ با سه راهه تزریق می باشد. این سامانه شامل قسمت های زیر است:

  • سالید پلاگ
  • اتصال دسترسی دو اینچ به همراه درپوش
  • مهره تزریق یا نمونه گیری
  • تیوب تزریق یا نمونه گیری
  • نیپل تزریق یا نمونه گیری
  • شیر یک طرفه (بنا به درخواست مشتری نصب می گردد)

تذکر: جهت سفارش گذاری به کاتالوگ محصولات مراجعه شود.