این شرکت خود را موظف به انجام خدمات ذیل می داند:

1- در صورت بروز هرگونه مشکل، تیم پشتیبانی در اسرع وقت در محل حاضر خواهد بود.

2- با توجه به تخصصی بودن ابزارهای اندازه گیری نرخ خوردگی و همچنین نصب کوپن و پراب با رتریور، آموزش های اولیه مورد نیاز می باشد که تماما توسط متخصصین این شرکت و در محل مورد درخواست کارفرما ارائه خواهد شد.

3- در صورت تشخیص متخصصین این شرکت (پس از بازرسی) قطعات به شرکت منتقل شده و در صورت لزوم با قطعات جدید تعویض خواهند شد.