پروب (پراب) خوردگی هیدروژنی فرورونده مدل HP-6000 شامل سه قسمت مونتاژ شده به یکدیگر می باشد که قسمت اول شامل گیج های فشار، دما و شیر تخلیه، قسمت دوم شامل هالوپلاگ و متعلقات و قسمت سوم شامل سنسور هیدروژن می باشد. در پراب های هیدروژنی استاندارد طول خاصی از سنسور هیدروژن در معرض سیال خورنده قرار می گیرد و ضخامت آن به طور معمول کمتر از ضخامت دیواره لوله می باشد تا زمان پاسخ دهی کوتاه تر گردد.