پروب تشخیص باکتری جهت جمع آوری نمونه های باکتری موجود در سامانه های نفتی و گازی مانند پتروشیمی ها، سکوی های فراساحل و خطوط لوله به کار می رود. باکتری های شامل دو گروه چسبنده به دیواره لوله (sessile) و یا شناور در سیال (Planktonic) می باشند. هر پراب دارای 6 محل جمع آوری نمونه با سطح بیرونی 1 سانتی متر مربع می باشد.

پراب تشخیص باکتری در ساعت 6 (پایین لوله) و همچنین نقاطی که سیال محبوس بوده و دارای سرعت پایینی (dead leg) است نصب می گردد. در نقاطی سیال محبوس نبوده و سرعت بالایی دارد از محافظ سرعت (جهت کاهش سرعت) استفاده می گردد که در صورت درخواست مشتری قابل نصب می باشد.

تذکر: جهت سفارش گذاري به کاتالوگ محصولات مراجعه شود.