پروژه تسهیلات سرچاهی کنگان

این پروژه در زمینه تولید و فروش تجهیزات زیر انجام شده است.

1- اتصالات دسترسی

2- کوپن خوردگی

3- پراب خوردگی

4- لوازم جانبی

5- رتریور و سرویس ولو

پروژه تولید زودهنگام میدان نفتی چنگوله

این پروژه در زمینه مطالعات خوردگی و متریال به شرح زیر انجام شده است.

1- تولید مدرک مطالعات خوردگی و پایش آن (Corrosion Study Report و Monitoring)

2- تهیه مدرک انتخاب متریال (Material Selection Report)

3- تهیه مدارک فنی پروب و کوپن های خوردگی و تجهیزات جانبی

پروژه NGL جزیره سیری

این پروژه در زمینه تولید و فروش تجهیزات زیر انجام شده است.

1- اتصالات دسترسی

2- کوپن خوردگی

3- پراب خوردگی

4- ترانسمیتر خوردگی

5- رتریور و سرویس ولو

پروژه میدان نفتی آذر

این پروژه در زمینه تولید تجهیزات و خدمات مهندسی زیر انجام شده است:

1- این پروژه در زمینه مطالعات تفضیلی و پایش خوردگی داخلی، انتخاب متریال و تهیه مدارک مهندسی مربوطه (Material Selection Report و Corrosion Study و Corrosion Monitoring Study) و همچنین تهیه مدارک فنی کوپن و پراب های خوردگی انجام گردید.

2- تولید اکسس فیتینگ فلنجی با کلاس 3000 پوند و کلد اینکونل 625