این پروژه در زمینه تولید تجهیزات و خدمات مهندسی زیر انجام شده است:

1- این پروژه در زمینه مطالعات تفضیلی و پایش خوردگی داخلی، انتخاب متریال و تهیه مدارک مهندسی مربوطه (Material Selection Report و Corrosion Study و Corrosion Monitoring Study) و همچنین تهیه مدارک فنی کوپن و پراب های خوردگی انجام گردید.

2- تولید اکسس فیتینگ فلنجی با کلاس 3000 پوند و کلد اینکونل 625