این پروژه در زمینه تولید و فروش تجهیزات زیر انجام شده است.

1- اتصالات دسترسی

2- کوپن خوردگی

3- پراب خوردگی

4- لوازم جانبی

5- رتریور و سرویس ولو