این پروژه در زمینه تولید و فروش تجهیزات زیر انجام شده است.

1- کوپن خوردگی