یکی از سریع ترین ابزارهای تعیین نرخ خوردگی داخلی لوله ها و مخازن پراب خوردگی مقاومت الکتریکی می باشد. این نوع پروب ها نرخ خوردگی را بر اساس تغییرات مقاومت الکتریکی المان (در معرض سیال) نسبت به المان مرجع (مانت شده در داخل پراب و بدون تماس با سیال) اندازه گیری می کنند. پراب های مقاومت الکتریکی را می توان فارغ از نوع سیال و محیط، برای اندازه گیری نرخ خوردگی و همچنین تعیین بازده و عملکرد بازدارنده ها استفاده نمود. پروب های این شرکت در مدل ها و طول های مختلف (از لوله 2 تا 36 اینچ) ارائه می گردد.

تذکر: جهت سفارش گذاري به کاتالوگ محصولات مراجعه شود.

probe