1- نماینده انحصاری: شرکت نیکو ستاره قشم

شماره تلفن: 02126700741

شماره فکس: 02122855911

آدرس وبسایت: www.nsq-co.com